پلن ها

اتوماسیون راهنمای سازمانی


نسخه طلایی:

در این پنل مدیر میتواند بطور کامل منو ها را بچیند و صفحات دلخواه خود را در آن بارگزاری نماید،

;
بالا